Adatkezelési tájékoztató

cookie használat vonatkozásában

 1. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: CBE COnsult Kft.

Székhely: 1011 Budapest, Kapucinus u. 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-678186

Adószám: 11817501-2-41

Képviseli: Magyar Judit

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eurlex.

europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

 1. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?

docid=A0800048.TV

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

Adatkezelő által kezelt adatok köre: érintett online azonosítója.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

 1. A cookieról általában

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap

helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott

infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé

tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az

egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet

során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a

felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi

beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem

törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az

adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a

felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első

látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre

vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a

honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy

linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a

honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával

együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben

a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció

igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet

e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges

az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a

honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy

linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete

szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az

Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal

összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során

bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely

adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem

hozható adatok kezelését is.

 1. Alkalmazott cookie-k

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai

látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez,

statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics,

Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing

programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén

ún. cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A

weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google

Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook

Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó

viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden

szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a

felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és

adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing,

AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai

és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság

követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó

cookiek segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek

a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A

böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról

további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 1. Google Analytics:

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái

előállításához használja, többek között méri vele kampányai

eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez

információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi

időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért

tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá

követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett

be.

 1. Google Remarketing:

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google

Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A

DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely

elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google

hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő

a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók–például a Google– is megjelenítik

internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a

Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik

féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak

együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján

történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és

megjelenítésére.

 1. Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az

AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén

elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt

személyes adatokat.

 1. Facebook Remarketing

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebookhirdetések

hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése

céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a

Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A

remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes

adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 1. Cookiek letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját

felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében Ez az opció a böngésző

eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók

elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások >

Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat

engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést

készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó

böngészőbővítményt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel aGoogle

Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény

telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott

böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
 2. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek

hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített

alvállalkozóinak továbbítja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a

mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára

szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes

adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő

szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes

adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes

adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok

jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes

adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki,

mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

VII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy

kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az

alábbiakra vonatkozóan:

 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e

(vagy sem) a személyes adatait,

 1. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes

adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az

Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben

felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes

adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a

személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem

tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek

tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést

igényelne.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes

adatait, amennyiben

 1. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a

személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes

adatait, ha

 1. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 3. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes

adatait, ha

 1. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, és

 1. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 2. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez

elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes

adatait, ha

 1. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes

adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a

címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása

lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható

álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra,

amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai

kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan

adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi

az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az

adatkezelése céljából, és

(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az

Adatkezelő jogos érdekei céljából, és

 1. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az

Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az

Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az

ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban

nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek

tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes

adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak

megvédéséhez.

 1. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő

rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt,

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná

(ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat

a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy

szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon

történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó

kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül

válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy

kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján.

Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni

ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás

kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye

szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.

Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a

vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.